Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

flickofthewrist
8315 96ee
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasosna sosna
flickofthewrist
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
flickofthewrist
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
Reposted fromnaich naich viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
4271 875f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszaaatan szaaatan
flickofthewrist
flickofthewrist
9152 e311 500
Reposted fromtfu tfu viasosna sosna
flickofthewrist
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viafranklymydear franklymydear
flickofthewrist
8697 ca81 500
Reposted fromtfu tfu viasosna sosna
flickofthewrist
5131 363b 500
Reposted fromzciach zciach viahornypigeon hornypigeon
flickofthewrist
9276 d57c 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viahornypigeon hornypigeon
flickofthewrist

June 03 2017

flickofthewrist
4858 7910 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafranklymydear franklymydear
flickofthewrist
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaolgush olgush
flickofthewrist
9195 077c 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaczinok czinok
flickofthewrist
A wie pani jak się tu u nas...
flickofthewrist
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
flickofthewrist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl